Home » Đánh xóc xóc » Gía ưu đãi của Chung cư Gold Tower

Gía ưu đãi của Chung cư Gold Tower

Giá thuê (A) = Giá quy định(B) + Từ nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân khác (C) + Trợ cấp từ ngân sách(D);
Trong đó :
– Giá thuê (A) : sẽ do nhà đầu tư Chung cư Gold Tower quyết định trên cơ sở tuân thủ cạnh tranh thị trường. với việc tự định giá doanh nghiệp sẽ bảo đảm được lợi nhuận và kích thích đầu tư của các doanh nghiệp khác;
– Giá quy định(B) : Nhà nước sẽ quy định mức giá này, Chung cư Gold Tower sẽ chi trả theo mức giá quy định này. Với việc định giá này Nhà nước sẽ bảo đảm mục tiêu chính trị của mình, bảo đảm ổn định điều kiện Chung cư Gold Tower;
– Tiền từ nguồn tài trợ (C) : Nguồn tiền này Do các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp khác và thậm chí là doanh nghiệp cho thuê nhà hoặc các mạnh thường quân sẽ được cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý, được công khai minh bạch. Nhà nước sẽ công nhận mức đóng góp này và sẽ khấu trừ bằng với mức thuế thu nhập doanh nghiệp (thu nhập cá nhân) phải làm nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đây là chính sách hỗ trợ gián tiếp của nhà nước mà không phải chi trực tiếp từ ngân sách;
– Trợ cấp từ ngân sách (D) : Đây là khoản hỗ trợ của nhà nước, phàn này sẽ do một cơ quan chuyên trách xét duyệt theo từng niên khóa sau trên cơ sở mức giá do doanh nghiệp đưa ra khi đã trừ khoản tài trợ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tài trợ…Tiền này được trích từ nguồn tiền dự tính đầu tư ban đầu của Chính phủ được dùng để đầu tư vào các dự án sinh lợi khác do;
3. Quản lý hoạt động các khu Chung cư Gold Tower : Thực tiễn cho thấy các khu chung cư do nhà nước quản lý do không tạo được nguồn lợi đủ để chi trả cho các hoạt động, vận hành của căn hộ. Hoạt động kinh doanh các chung cư do nhà nước quản lý này thiếu hẳn yếu tố thị trường nên hiuêu quả hoat động, vận hành chung cư rất thấp nếu không nói là rất tệ vì vậy việc xuông cấp của các chung cư này là điều tất yếu. Để vận hành hiệu quả cần thị trường hóa và xã hội hóa hoạt động của các khu nhà ở dạng này. Thị trường hóa ở đây là để cho nhà đầu tư tự quyết định giá cho thuê; còn để phát huy tính xã họi cần xây dựng cơ chế hợp lý VD : Tổ chức cá nhân nào tài trợ cho sinh viên sẽ được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp phải thực hiện với nhà nước, mức khấu trừ này sẽ được tính toán cân bằng với mức thu thuế. Cái lợi của doanh nghiệp là được quảng bá hình ảnh và thu hút lao động Chung cư Gold Tower trong tương lai;

Author: Tan MK
Tags